Služba servisa i podrške kupcima

SLUŽBA SERVISA I PODRŠKE KUPCIMA

Povećanjem prisutnosti na tržištu aparata, prepoznali smo potrebu sve većeg broja kupaca za  primjerenom servisnom i aplikativnom podrškom.

U našem timu su 3 kvalificirana servisera, koji se kontinuirano usavršavaju kod proizvođača i zato su stručan, dostupan i pouzdan tim u službi kupaca.

Naš moto je:

"Redovito održavana oprema se ne popravlja - ona se koristi"

Instalacija aparata

Aparati kupljeni od firme Kefo d.o.o. podrazumijevaju instalaciju, osnovnu edukaciju  i potvrdu specificiranih svojstava , uključenu u cijenu aparata.

Poseban naglasak dajemo na edukaciju korisnika za sigurno i pravilno korištenje aparata, jer s takvim pristupom djelujemo preventivno i gradimo partnerski odnos s kupcima

Redovito i izvanredno održavanje opreme

S redovitim održavanjem aparata smanjujemo mogućnost kvarova na minimum i omogućavamo korisniku nesmetan rad i sigurnost opreme i svih zaposlenih u laboratoriju.

Prateći trend najvećih svjetskih tvrtki napravili smo korak naprijed i ponudili našim kupcima preventivno održavanje.

Preventivno održavanje predstavlja pametno održavanje opreme pri kojem se prije zamjene nekog dijela/potrošnog materijala napravi odgovarajuće mjerenje parametra i tako dobijemo sliku o stupnju istrošenosti, očekivanom radnom vijeku, sigurnosti rada i tek nakon toga se odlučimo o zamjeni određenog dijela/potrošnog materijala aparata. Na taj način se, za razliku od preventivnog servisiranja, bitno smanjuju servisni troškovi.

Kvalifikacija opreme

Sve vise poduzeća, prateći trend u farmaceutskoj industriji, zahtijeva da se izvodi kvalifikacija opreme prilikom instalacije i kasnije u propisanim vremenskim intervalima.

Osnova ovog pristupa su instalacijske, operacijske i protokol potvrde (IQ/OQ/PQ) u  kojima su definirane sve provjere koje se moraju izvršiti da se korisniku može garantirati ispravnost rezultata, sigurnost i nesmetani rad. Naš tim servisera je kvalificiran za izvođenje protokola, kao i za pripremu protokola u  suradnji s proizvođačem.

 

Aplikativna podrška

Naš tim je tehnički osposobljen i za pružanje aplikativne podrške našim kupcima.

Aplikativna podrška podrazumijeva postavljanje aplikacije/metode na Vašem aparatu i uključuje postupke od pripreme uzorka do analize dobijenih rezultata.

Tako želimo našim kupcima koji počinju s  laboratorijskim analizama ili tek uspostavljaju laboratorij  u sklopu svoje djelatnosti maksimalno olakšati taj korak!